خضرآبادی تشریح کرد: جايگاه مونوليتيک در نسوزها

سخنرانى نورى خضرآبادى استاد دانشگاه در پنجمین همایش صنعت دیرگداز با موضوع جايگاه فناورى نانو در توسعه نسل جديد ديرگدازهاى مونوليتيك:

🔸جايگاه مونوليتيك در نسوزها رو به ارتقا است

🔸در ژاپن ميزان مصرف مونوليتيك ها بالا بوده در نتيجه بزرگترين توليدكننده محسوب مي شود

🔸از سال ٢٠١٠ تا به امروز مقالات زيادى در اين زمينه چاپ شده كه بيشترين آن در سال ٢٠١٢ بوده و در ٢٠١٩ تا به امروز ١٠ مقاله چاپ شده است

🔸اين موضوع نشان دهنده اهميت بالاى مونوليتيك در صنعت نسوز باشد

🔸مزاياى اصلى جرم هاى ريختنى نانوباند: خشك شدن سريع، قابليت زينتر در دماهاى كمتر، عدم وجودcaO و بنابراين عدم تشكيل فاز مذاب

🔸 شركت امريكايي مگنكو از دهه ١٩٩٠ در زمينه محصولات مونوليتيك با تكنولوژى نانو فعاليت دارد