بررسی پیشرفت‌های اخیر در زمینه سرامیک های فوق دما بالا

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، مهدی قاسمی کاکرودی در پنل تخصصی در پنجمین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز به موضوع پیشرفت‌های اخیر در زمینه سرامیکهای فوق دما بالا پرداخت و گفت:

*قطعاتی تولید می شوند که کاربردهایی در صنعت سخت دارند. به عنوان مثال قرارگیری در دمای بیش از ۲هزار درجه و محیط اکسایشی است

*مقاومت و اکسیداسیون سرامیکها باید مورد توجه فرار گیرد باید تولیدات دمای بالا را بتوانند تحمل کنند