اجرای مانور واکنش در شرایط اضطراری در کارخانه اکسید منیزیم سربیشه

مانور واکنش در شرایط اضطراری، رو گذشته در محل کارخانه اکسید منیزیم سربیشه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور، تمرین امداد و کمک های اولیه و افزایش توانمندی و واکنش در زمان حوادث احتمالی از اهداف برگزاری این مانور بود.